algemene voorwaarden impression ® | creative design agency

Artikel 1 Geldigheid van deze voorwaarden

 • 1-1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door impression ® | creative design agency, gevestigd te Menaam, hierna te noemen Impression, gesloten overeenkomsten. Voorts zijn deze voorwaarden van toepassing op alle door Impression uitgebrachte offertes en opdrachtbevestigingen, voor zover partijen niet uitdrukkelijk anders schriftelijk zijn over- eengekomen.
 • 1-2 Onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Impression voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
 • 1-3 Bij strijdigheid tussen deze algemene voorwaarden en de door opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden, prevaleren deze algemene voorwaarden. De toepasselijkheid van door opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
 • 1-4 Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Par- tijen zullen alsdan overleggen teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij en indien voor zover mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht wordt genomen.
 • 1-5 Indien op een overeenkomst tussen opdrachtgever en Impression deze algemene voorwaarden eenmaal van toepassing zijn verklaard, stemt opdrachtgever in met toepasselijkheid van deze algemene voor- waarden op eventuele latere overeenkomsten, tenzij later schriftelijk anders wordt overeengekomen.


Artikel 2 Algemene voorwaarden van contractpartners en / of derden.

 • 2-1 Impression aanvaardt slechts de toepasselijkheid van algemene voorwaarden van contractpartners en / of derden als deze uitdrukkelijk en schriftelijk worden overeengekomen.
 • 2-2 Eventuele toepasselijkheid van vorengenoemde algemene voorwaarden laten de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van Impression onverlet. De algemene voorwaarden van Impression prevaleren.
 • 2-3 Algemene voorwaarden worden slechts door Impression aanvaard onder bovengenoemde condities en vinden slechts toepassing op de daarvoor bestemde transactie. Latere transacties zullen niet auto- matisch wederom afgehandeld worden via die inkoopvoorwaarden.


Artikel 3 Aanbiedingen.

 • 3-1 Alle overige aanbiedingen en / of offertes c.q. prijsopgaven zijn vrijblijvend, tenzij uit de offerte uit- drukkelijk anders blijkt. Alle offertes zijn geldig tot 30 dagen na dagtekening. Indien binnen 30 dagen na dagtekening van de offerte een overeenkomst niet tot stand is gekomen, is Impression gerechtigd het aanbod in te trekken, dan wel de aangeboden prijzen en andere condities te wijzigen.
 • 3-2 Toezending van offertes, prijsopgaven en/of (andere) documentatie verplicht Impression niet tot acceptatie van de opdracht.
 • 3-3 Aanvullingen en / of afwijkingen van onderhavige voorwaarden dienen telkenmale uitdrukkelijk schrif- telijk te zijn overeengekomen en hebben uitsluitend rechtsgeldigheid voor de toepasselijke overeen- komst. Dergelijk aanvullingen en / of afwijkingen zijn niet van toepassing op andere overeenkomsten.


Artikel 4 Overeenkomst.

 • 4-1 De overeenkomst tot het verrichten van diensten wordt eerst bindend voor Impression door zijn schrif- telijke bevestiging. Elke met Impression aangegane overeenkomst bevat de ontbindende voorwaarde dat hem van voldoende kredietwaardigheid van de opdrachtgever zal blijken, zulks uitsluitend te zijner beoordeling. Opdrachtgever zal toestaan dat Impression zo nodig informatie betreffende hem op- vraagt, voor welke informatie Impression zich zal wenden tot bureau A.F.I. te Leeuwarden.
 • 4-2 Impression behoudt zich het recht een opdracht te weigeren indien deze naar het oordeel van Impression in strijd is met de openbare orde, veiligheid of goede zeden, dan wel schade, gevaar of hinder (kan) veroorzaken, dan wel om andere redenen ongewenst is.
 • 4-3 Gegevens betreffende het aangebodene zoals eigenschappen, aanwijzingen enz., alsmede gegevens in drukwerken, tekeningen, afbeeldingen e.d. door Impression bij de aanbieding verstrekt, zijn voor hem niet bindend en worden te goeder trouw gegeven.
 • 4-4 Op de opdrachtgever rust de plicht, ervoor zorg te dragen, dat het door Impression gemaakte werk en dergelijke noch wordt gekopieerd, noch aan derden ter hand wordt gesteld of dat van de inhoud daarvan aan derden mededeling wordt gedaan.

Artikel 5 Prijzen.

 • 5-1 Alle overeenkomsten worden steeds afgesloten op basis van de op het tijdstip van afsluiting geldende prijzen exclusief omzetbelasting.
 • 5-2 Indien na de overeenkomst de prijzen van lonen, sociale lasten, omzetbelasting e.d. verhogingen ondergaan, ook al geschieden deze ingevolge reeds bij de aanbieding te voorziene omstandigheden, kunnen deze worden doorberekend. Indien zulks geschiedt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst hebben beide partijen het recht de overeenkomst te ontbinden.
 • 5-3 Indien de prijsfluctuatie meer dan 5% bedraagt van de overeengekomen transactieprijs zijn beide partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, tenzij deze prijsfluctuatie het gevolg is van een wijziging in de overeenkomst of voorvloeit uit een bevoegdheid daartoe ingevolge de wet.

Artikel 6 Afspraken.

 • Afspraken of overeenkomsten met ondergeschikte leden van het personeel van Impression binden de laatste niet, voor zover ze door hem niet schriftelijk zijn bevestigd. Als ondergeschikt personeel zijn in dit verband te beschouwen alle werknemers en medewerkers die geen procuratie hebben.

Artikel 7 Omvang van de opdracht.

 • 7-1 Een complete opdracht omvat de volgende werkzaamheden van Impression:
 • a. het instellen van een vooronderzoek en / of het maken van een voorontwerp of een voorlopig
 • rapport;
 • b. het maken van een definitief ontwerp of rapport;
 • c. de voorbereiding van de uitvoering;
 • d. de uitvoering van de opdracht.
 • 7-2 Een opdracht kan echter ook bestaan uit het adviseren van de opdrachtgever of uit slechts een of meerdere onderdelen uit voorgaand lid.


Artikel 8 Intellectuele eigendomsrechten.

 • 8-1 De intellectuele eigendomsrechten op alle door Impression verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, schetsen en modellen worden uitdrukkelijk door Impression voorbehouden. Deze zaken blijven onvervreemdbaar eigendom van Impression en mogen zonder voorafgaande schriftelijke toe- stemming van Impression niet worden gekopieerd, openbaar gemaakt, vermenigvuldigd of aan derden ter beschikking worden gesteld danwel op enigerlei andere wijze te worden gebruikt.
 • 8-2 De in het eerste lid bedoelde ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, schetsen en modellen blijven on- vervreemdbaar eigendom van Impression en dienen op zijn eerste verzoek onverwijld geretourneerd te worden.
 • 8-3 Voor elke in strijd met deze bepaling verrichte handeling is de wederpartij een gefixeerde boete verschuldigd van € 5.000,00, onverminderd het recht van Impression om aanspraak te maken op volledige schadevergoeding.


Artikel 9 Uitstel van de opdracht.

 • 9-1 Impression heeft het recht om de uitvoering van de overeenkomst uit te stellen indien opdrachtgever niet, niet-geheel of niet-tijdig aan zijn verplichtingen voldoet.
 • 9-2 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, is bij uitstel van het werk of een gedeelte daarvan de opdrachtgever een zodanig gedeelte van de factuur verschuldigd als met de stand van de werkzaam- heden van Impression overeenkomt, vermeerderd met de kosten die voor Impression voortvloeien uit eventueel reeds ter zake van de opdracht met derden aangegane overeenkomsten.
 • 9-3 Zodra het werk later voortgang vindt, is Impression bevoegd de extra werkzaamheden, welke voor Impression voortvloeien uit de onderbreking van zijn werkzaamheden, aan de opdrachtgever door te berekenen.


Artikel 10 Duur van de overeenkomst.

 • De overeenkomst wordt aangegaan voor de minimale periode van 12 maanden en wordt steeds stilzwijgend na afloop met een zelfde periode verlengd, gerekend vanaf de datum, die in de overeenkomst is vermeld, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk een bepaalde tijd zijn overeengekomen.

Artikel 11 Tussentijdse beëindiging en ontbinding.

 • 11-1 Iedere partij heeft het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang schriftelijk te beëindigen voor- dat de opdragen werkzaamheden en diensten zijn voltooid of opgeleverd of voordat de overeengeko- men looptijd van de overeenkomst is beëindigd.
 • Beëindiging is eveneens mogelijk indien de andere partij na daartoe door de beëindigende partij schrif- telijk in gebreke is gesteld, binnen een bij die ingebrekestelling gestelde redelijke termijn nalatig blijft om zijn verplichtingen na de komen of om de gevolgen van zijn handelen of nalaten in strijd met de overeenkomst weg te nemen, of indien die andere partij surséance van betaling aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard.
 • 11-2 De in lid 1 van dit artikel bedoelde tussentijdse beëindiging heeft geen terugwerkende kracht, doch heeft als gevolg dat beide partijen na het tijdstip, waarop de andere partij de mededeling van beëindiging ontvangt, niet langer verplicht is om de overeenkomst na te komen.
 • 11-3 Betalingsverplichtingen, welke betrekking hebben op reeds verrichte werkzaamheden, geleverde diensten en / of tijdvakken welke geheel of gedeeltelijk vallen voor het tijdstip van beëindiging, blijven evenwel in zoverre in stand dat onmiddellijk verrekening dient te volgen.
 • 11-4 Onverminderd de aanspraken, welke partijen ingevolge de gesloten overeenkomst en / of onderhavige voorwaarden jegens elkander geldend kunnen maken, zal Impression de opdrachtgever bij het einde van de overeenkomst door opzegging of ontbinding zodanige gegevens verschaffen als de opdracht- gever in redelijkheid kan verlangen teneinde met behoud van de continuïteit, de werkzaamheden, die onderwerp van de overeenkomst zijn eventueel door een ander kan verrichten.


Artikel 12 Aansprakelijkheid.

 • 12-1 De opdrachtgever vrijwaart Impression voor alle aanspraken van derden terzake van inbreuken op hun octrooi-, merk- of auteursrecht, onrechtmatige daad of wanprestatie, voortvloeiende uit de door de wederpartij opgedragen werkzaamheden.
 • 12-2 Impression is tegenover de opdrachtgever slechts aansprakelijk voor de schade die deze lijdt als recht- streeks gevolg van tekortkomingen door Impression of door personen in zijn dienst bij de vervulling van de opdracht begaan, indien en voor zover deze tekortkomingen onder normale omstandigheden, bij normale vakkennis en met inachtneming van normale oplettendheid en wijze van vakuitoefening vermeden hadden kunnen worden, één en ander behoudens de in de volgende leden van dit artikel omschreven beperkingen.
 • 12-3 Impression is voor tekortkomingen van personen in zijn dienst niet aansprakelijk indien hij aannemelijk maakt dat hij de tekortkomingen bij normale oplettendheid zijnerzijds niet heeft kunnen voorkomen of ontdekken.
 • 12-4 Impression is slechts aansprakelijk voor het werk dat door hemzelf of onder zijn verantwoordelijkheid is ontworpen en voor zover het onder zijn directie is uitgevoerd.
 • 12-5 Bij de vaststelling van het door Impression als schade vergoeding te betalen bedrag zal rekening moeten worden gehouden met het meer of minder ernstige karakter van de tekortkoming waarvan de schade het gevolg is, in die zin dat dit bedrag verhoudingsgewijs Lager wordt naarmate de tekortko- ming minder ernstig is.
 • 12-6 Bij het bepalen van het karakter van de tekortkomingen warden de gevolgen van de tekortkomingen slechts in zoverre in aanmerking genomen als Impression deze in redelijkheid had moeten voorzien.
 • 12-7 De totaal door Impression te vergoeden schade is beperkt tot het bedrag van het hem voor zijn dien- sten ten behoeve van dat werk toekomende honorarium, dan wel tot maximaal de verzekerde waarde van de aansprakelijkheidsverzekering.
 • 12-8 Indien de opdracht meer dan een object betreft, gekit als werk in de evenbedoelde zin het object waaraan de schade optreedt.


Artikel 13 Honorering.

 • De honorering zal geschieden overeenkomstig het binnen het bedrijf van Impression geldende tarief, vermeerderd met kosten gemaakt door derden, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Indien na de overeenkomst de kosten van lonen, sociale lasten, omzetbelasting e.d. verhogingen ondergaan, ook al ge- schieden deze ingevolge reeds bij de overeenkomst te voorziene omstandigheden, kunnen deze warden doorberekend. Bestaat een opdracht uit verschillende onderdelen (werken) dan wordt het honoraria voor elk van dat onderdeel afzonderlijk berekend volgens deze regeling, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 • Artikel 14 Verplichtingen van de opdrachtgever.
 • De opdrachtgever dient zich te onthouden van handelingen die het Impression onmogelijk maakt zijn op- dracht uit te voeren, tevens verplicht opdrachtgever zich om Impression alle gegevens en inlichtingen te verstrekken die nodig zijn voor de uitvoering van diens opdracht. Indien de opdrachtgever de bijstand van andere adviseurs wenst in te roepen, geschiedt zulks niet dan na raadpleging van Impression.


Artikel 15 Persoonsgegevens.

 • Impression respecteert en beschermt de privacy van zijn opdrachtgevers. Impression beperkt zich tot regis- tratie van die gegevens, die noodzakelijk zijn voor de afwikkeling van de bestelling en de communicatie met de opdrachtgever. Impression verstrekt in geen geval persoonsgegevens aan derden.
 • De door opdrachtgever verstrekte gegevens zullen worden opgenomen in een bestand. Tenzij de opdracht- gever aangeeft daarop geen prijs te stellen, zal Impression de gegevens gebruiken om zijn producten en diensten beter af te stemmen op de wensen van zijn opdrachtgevers.


Artikel 16 Uitbesteding werk aan derden.

 • Indien Impression een opdracht krijgt te vervullen, die ook werkzaamheden op een ander dan zijn eigen vak- gebied met zich meebrengen, kan Impression van de opdrachtgever verlangen dat een deskundige voor dat vakgebied wordt ingeschakeld. Voordat hiertoe wordt overgegaan dient met de opdrachtgever te worden overeengekomen volgens welke regeling de daaruit voortvloeiende meerdere kosten aan de opdrachtgever in rekening zullen worden gebracht.

Artikel 17 Meer- en minderwerk.

 • 17-1 Het werk omvat alleen datgene, dat tussen partijen schriftelijk is overeengekomen.
 • 17-2 De opdrachtgever heeft het recht voor of tijdens de uitvoering van het werk hierin wijziging op te dra- gen. Slechts meerwerk dat als zodanig en schriftelijk is opgedragen zal voor uitvoering en verrekening in aanmerking komen. Het gemis van een schriftelijke opdracht laat onverlet de aanspraken van de opdrachtgever op de uitvoering, respectievelijk van Impression op de verrekening daarvan, indien en voor zover door andere middelen zal worden bewezen dat het meerwerk als zodanig is opgedragen.
 • 17-3 Door Impression te maken kosten welke hun oorzaak vinden buiten zijn schuld, kunnen aan de op- drachtgever in rekening worden gebracht.


Artikel 18 Annuleren.

 • 18-1 Indien de opdrachtgever de opdracht annuleert en / of de order weigert af te nemen, is hij verplicht de door Impression reeds gemaakte kosten, al dan niet be- of verwerkt tegen de kostende prijs, inclusief lonen en sociale lasten aan te nemen en te betalen en is hij voorts jegens Impression gehouden tot een volledige vergoeding van het reeds gepresteerde. Opdrachtgever zal eveneens aan Impression als schadeloosstelling verschuldigd zijn het bedrag van 1/3 van de overeengekomen prijs. Opdrachtgever vrijwaart Impression tegen vorderingen van derden als gevolg de annulering van de opdracht en / of weigering van de order.
 • 18-2 Onverminderd het vermelde in het vorige lid van dit artikel behoudt Impression zich alle rechten voor om volledige nakoming van de overeenkomst en / of volledige schadevergoeding te vorderen.

Artikel 19 Reclame.

 • 19-1 Opdrachtgever is verplicht terstond na de levering c.q. oplevering van zijn diensten deze grondig te inspecteren op gebreken en bij aanwezigheid daarvan, Impression terstond schriftelijk op de hoogte te brengen.
 • 19-2 Indien de opdrachtgever niet binnen 8 dagen na de dag van levering c.q. oplevering Impression schrif- telijk per aangetekend schrijven wijst op gebreken, die bij grondig onderzoek konden worden opge- merkt, dan wordt de opdrachtgever geacht met de staat waarin het gekochte is geleverd of opgele- verd, in te stemmen en vervalt ieder recht op reclame.
 • 19-3 Impression dient in staat te worden gesteld ingediende reclames te controleren. Bij overeenstemming zal een schriftelijke verklaring worden opgesteld die door beide partijen dient te worden ondertekend.
 • 19-4 Indien de reclame naar het oordeel van Impression juist is, zal Impression hetzij een billijke schadever- goeding betalen tot ten hoogste de factuurwaarde van de geleverde goederen, hetzij de geleverde goederen gratis vervangen na terugzending daarvan in de originele toestand, zulks ter beoordeling van Impression.
 • 19-5 Met betrekking tot door Impression in opdracht uitgevoerde research is in beginsel geen reclame mogelijk.


Artikel 20 Oplevering.

 • 20-1 het werk wordt geacht te zijn opgeleverd op het tijdstip waarop Impression dit de opdrachtgever schriftelijk heeft medegedeeld, dan wel na verloop van 8 dagen nadat Impression schriftelijk aan de opdrachtgever heeft medegedeeld dat het werk voltooid is, en de opdrachtgever heeft nagelaten het werk binnen die termijn op te nemen of de opdrachtgever het aangelegde en / of uitgevoerde werk in gebruik heeft genomen.
 • 20-2 Indien een bepaalde datum van oplevering is overeengekomen, wordt deze automatisch verlengd, in- dien stagnatie optreedt, welke Impression niet kan worden aangerekend, zoals meerwerk, onwerkbaar weer, staking, uitsluiting, oorlog, oorlogsgevaar of andere bijzondere omstandigheden, zoals in het artikel “Overmacht” genoemd.


Artikel 21 Wijziging van de opdracht.

 • 21-1 Wijzigingen in de oorspronkelijke order, van welke aard ook, schriftelijk of mondeling door of namens de opdrachtgever aangebracht, die hogere kosten veroorzaken dan waarop bij de prijsopgave kon worden gerekend, worden de opdrachtgever extra in rekening gebracht.
 • 21-2 Door de opdrachtgever, na het verstrekken van de opdracht, alsnog verlangde wijzigingen in de uit- voering daarvan, moeten door de opdrachtgever tijdig en schriftelijk aan Impression ter kennis zijn gebracht. Worden de wijzigingen mondeling of per telefoon opgegeven dan is het risico voor de ten- uitvoerlegging van de wijzigingen voor rekening van de opdrachtgever.
 • 21-3 Aangebrachte wijzigingen en / of aanvullingen kunnen tot gevolg hebben dat de overeengekomen levertijd danwel voltooiing van de uitvoering door Impression wordt overschreden, hetgeen door de opdrachtgever wordt aanvaard.


Artikel 22 Wanprestatie en ontbinding.

 • 22-1 Indien de opdrachtgever op enigerlei wijze wanprestatie pleegt, zal hij daarvoor alleen reeds in gebreke zijn zonder dat enige ingebrekestelling vereist is. Onverminderd het bepaalde in het Burgerlijk Wetboek zal Impression ingeval van wanprestatie het recht hebben zijn verplichtingen uit de gesloten overeenkomst op te schorten, de overeenkomst geheel of ten dele zonder rechterlijke tussenkomst als ontbonden te verklaren, zulks te zijner keuze.
 • 22-2 Partijen hebben het recht om de overeenkomst met onmiddellijke ingang, zonder rechterlijke tussen- komst per aangetekend schrijven te ontbinden indien:
 • a. De andere partij één of meer verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst niet nakomt en
 • nadat aan hem een redelijke termijn is gegund om alsnog na te komen. Impression heeft voorts ingeval opdrachtgever een of meer verplichtingen niet nakomt het recht, zulks ter zijner keuze, om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten.
 • b. De andere partij faillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt of verkrijgt, op haar de schuldsaneringsregeling ingevolge de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen van toepassing wordt verklaard dan wel beslag op het geheel of een gedeelte van haar eigendommen c.q. vermogen wordt gelegd.
 • c. De andere partij komt te overlijden, onder curatele wordt gesteld of wordt ontbonden.
 • d. De andere partij overgaat tot staking of overdracht van haar bedrijf of van plan is Nederland
 • te verlaten.
 • 22-3 Impression is indien hij op lid 2 van dit artikel een beroep doet gerechtigd om enig bedrag verschul- digd door de opdrachtgever op grond van door Impression reeds verleende diensten, zonder dat enige waarschuwing of ingebrekestelling vereist is in zijn geheel op te eisen, alles onverminderd het recht van Impression op vergoeding van kosten, schade en interesten.


Artikel 23 Overmacht.

 • 23-1 Buitengewone omstandigheden, zoals onder andere stormschade en andere natuurrampen, belemme- ring door derden, belemmering in het vervoer in het algemeen, gehele of gedeeltelijke werkstakingen, oproer, oorlog of oorlogsgevaar hier te lande, uitsluitingen, verlies of beschadiging van goederen bij transport naar Impression of de opdrachtgever, niet of niet tijdige levering van goederen door leveran- ciers van Impression, gehele of gedeeltelijke mobilisatie, belemmerende maatregelen van enige over- heid, brand, storingen en ongevallen in het bedrijf of in de middelen van vervoer van Impression, dan wel in de middelen van vervoer van derden, het opleggen van heffingen of andere overheidsmaatrege- len, die een wijziging in de feitelijke omstandigheden meebrengen, leveren voor Impression overmacht op, die hem ontheffen van zijn verplichting tot het verrichten van diensten, zonder dat de opdracht- gever enigerlei recht op schadevergoeding van welke aard of hoe ook genaamd kan doen gelden.
 • 23-2 Impression is in deze of dergelijke gevallen gerechtigd, zulks geheel te zijner eigen beoordeling, de overeenkomst tot uitvoering van diensten te annuleren of deze op te schorten, respectievelijk te wijzigen, totdat de buitengewone omstandigheden hebben opgehouden te bestaan, waarbij de opdrachtgever verplicht is de eventuele geleverde prestatie te betalen.


Artikel 24 Garantie.

 • 24-1 Garantie op de door Impression geleverde en/of door hem uitgevoerde werken wordt slechts verleend, indien en voor zover schriftelijk overeengekomen en/of schriftelijk door Impression gegeven.
 • 24-2 De garantie vervalt indien:
 • a. er zonder voorafgaande uitdrukkelijke toestemming door Impression nabewerkingen, wijzigingen
 • of reparaties door de opdrachtgever en/of derden niet ingeschakeld door Impression zijn
 • uitgevoerd;
 • b. het geleverde door de opdrachtgever is gebruikt voor andere doeleinden dan waarvoor het
 • bestemd is;
 • c. het geleverde niet goed en op de gebruikelijke wijze is onderhouden;
 • d. het geleverde onoordeelkundig of niet conform de bestemming is gebruikt;
 • e. de opdrachtgever in gebreke blijft met de voldoening van enige verplichting jegens Impression.


Artikel 25 Geheimhouding.

 • Impression is verplicht tot geheimhouding van alle gegevens en stukken die betrekking hebben op de opdracht en die redelijkerwijs als geheim zijn te beschouwen. Zolang de opdrachtgever een rapport van Impression niet openbaar heeft gemaakt is het Impression niet geoorloofd er door publicatie anderszins bekendheid aan te geven, tenzij de opdrachtgever hiertoe toestemming verleend.


Artikel 26 Betaling.

 • 26-1 Betalingen, ook die in termijnen, dienen te geschieden binnen 15 dagen na indiening van de nota, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 • 26-2 Klachten of bezwaren over de factuur(en) c.q. werkzaamheden dienen binnen 8 dagen na factuur- datum schriftelijk bij Impression te worden ingediend.
 • 26-3 Klachten of bezwaren over de factuur(en) c.q. werkzaamheden schorten de betalingsverplichting niet op.
 • 26-4 Impressionisgerechtigdindiendebetalingvanhetverschuldigdenietbinnendegesteldetermijndoor hem is ontvangen, aan de opdrachtgever een rente ad. 1,50% per maand te berekenen, gerekend vanaf de dag van de vervaltermijn van de factuurdatum.
 • 26-5 Impression is voorts gerechtigd, buiten de hoofdsom en rente om van de opdrachtgever alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, door de niet betaling veroorzaakt te vorderen, waaronder begrepen de kosten van (proces)advocaat, zaakwaarnemer, gerechtsdeurwaarder en incassobureau.
 • 26-6 Alle te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten komen voor rekening van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten zullen worden berekend overeenkomstig het rapport Voorwerk II dan wel, Indien dit rapport niet langer actueel is, overeenkomstig de tarieven die door de Nederlandse Ver- eniging voor Rechtspraak alsdan redelijk zullen worden geacht. Tevens voorden de buitengerechtelijke kosten verhoogd met alle kosten voor juridisch advies en bijstand.


Artikel 27 Toepasselijk recht.

 • Op alle door Impression gesloten overeenkomsten en/of verrichte handelingen is uitsluitend het Nederland- se recht van toepassing; deze overeenkomsten en/of handelingen worden geacht in Nederland te zijn geslo- ten, respectievelijk verricht. Het ‘Weens Koopverdrag” wordt uitdrukkelijk uitgesloten.


Artikel 28 Geschillen.

 • Alle geschillen voortvloeiende uit de tussen partijen gesloten overeenkomsten, daaronder begrepen de enkele invordering van het verschuldigde, zullen voor de Burgerlijke Rechter van de vestigingsplaats van Impression, indien deze dit wenst, aanhangig worden gemaakt voor zover de Burgerlijke Rechter daartoe wettelijk bevoegd is.


Artikel 29 Wijziging van de voorwaarden.

 • Impression is bevoegd wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen, De wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding. Impression zal de gewijzigde voorwaarden tijdig aan de opdrachtgever toezenden. Indien geen tijdstip van inwerkingtreding is medegedeeld, treden wijzigingen jegens de opdrachtgever in werking zodra hem/haar de wijziging is medegedeeld

Artikel 30 Appendix: hosting en domeinnaam registratie.

 1. Door gebruik te maken van de hostingdienst zal de klant geen inbreuk maken op de rechten van derden,
  zich niet onfatsoenlijk of in strijd met de goede zeden of openbare orde gedragen en niet in strijd met wettelijke bepalingen handelen. In het bijzonder zal de klant;

 • de intellectuele eigendomsrechten van derden respecteren;
 • geen informatie verspreiden met een racistische inhoud;
 • geen informatie verspreiden met een discriminerende inhoud
 • personen niet seksueel intimideren of anderszins lastigvallen
 • geen gegevens verspreiden die in strijd zijn met wettelijke bepalingen
 • niet proberen toegang te krijgen tot computersystemen waarvoor u niet bevoegd bent
 • geen ongevraagde berichten met dezelfde inhoud in grote aantallen op internet plaatsen of via e-mail versturen (algemeen bekend als SPAM);
 • geen virussen verspreiden
 • de dienst niet zodanig gebruiken dat de goede werking van de computersystemen wordt verstoord;
 • geen illegale inhoud beschikbaar stellen in welke vorm dan ook (bijvoorbeeld warez, links en redirects).
 • geen hard-core pornografie verspreiden (erotische inhoud is toegestaan).